Dataskyddsbeskrivning

Registerförare

Oy MaxPlay Ab
Suezgatan 8C60 00220 Helsingfors
FO-nummer: 2452562-9
E-postadress: info@butikwillam.fi

Vilka uppgifter vi behandlar

Oy MaxPlay Ab får kundernas uppgifter i samband med köp på nätbutiken butikwillam.fi eller genom att kunden själv är i kontakt med företaget. Om en kund på butikwillam.fi köper en gåva med leverans direkt till personen som får gåvan, kommer dessa uppgifter även sparas i vårt register.

Vi behandlar följande personuppgifter om kunder:

Basuppgifter om kunden:

- namn
- adress
- födelsedatum
- personbeteckning
- användarnamn och kundidentifikation
- kontaktspråk
- telefonnummer
- e-postadress

Uppgifter om köptransaktioner på nätbutiken och i butiken

- Information på kvitton
- Uppgifter om beställning, leverans och retur
- Uppgifter om köptransaktion, t.ex. nätbank eller Mobile-Pay

OBS!

Butik Willa M får inga uppgifter om själva betalningen, såsom kortnummer och kontoinformation osv.

Uppgifter som anknyter till kundservice

- kundmeddelanden och deras innehåll
- Uppgifter angående feedback och svar på feedback
- Uppgifter angående ansökt kompensation och ersättning, såsom grund, belopp och bankförbindelseuppgifter
- Uppgifter kunden själv gett till Butik Willa M i samband med besök eller andra bemötanden

Uppgifter angående marknadskommunikation

- Marknadsföringstillstånd per e-post i samband med beställning av Butik Willa M:s nyhetsbrev
- Uppgifter om nätbeteende på www.butikwillam.fi, tekniska uppgifter, kakor som skickats till användarens webbläsare samt uppgifter som anknyter till dem; du kan läsa mer om användning av kakor.
- Uppgifter om skickade evenemangsinbjudningar och deltagarinformation

Uppgifter angående kreditgivning

- Kundens namn, adress och kontaktuppgifter, uppgifter om inköp på rad- och summanivå, returneringar, val av betalsätt, kreditupplysning, eventuella betalningsstörningar och andra orsaker till nekad kreditansökan, uppgifter angående betalbeteende, bankförbindelseuppgifter, uppgifter som krävs av identifieringstjänsten TUPAS, faktureringsdata, serviceuppgifter, transaktions- och kontakthistoria, tillstånd och förbud givna av kunden.

Ändamål för behandling av personuppgifter

Kundernas personuppgifter behandlas för följande ändamål:

- För att rikta förmåner rätt i köpsituationer t.ex. produktrekommendationer i nätbutiken
- Produktion, utveckling och uppföljning av Butik Willa M:s tjänster samt utförande av kundservice
- Utveckling av Butik Willa M:s sortiment och tjänster
- Skötsel av kundrelationer
- Uppgifter angående betalningstransaktioner
- Hantering av beställningar, köptransaktioner och returneringar
- Fakturering och kreditgivning
- Indrivning
- Behandling av och svar på feedback
- Behandling av, svar på och utbetalning av anhållan om ersättning och kompensation (lagstadgad förpliktelse)
- Utförande av kundkommunikation och marknadsföring
- Utförande av tävlingar och lotterier
- Uppsamlande av kundernas åsikter och synpunkter i utvecklingssyfte
- Att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk t.ex. i brotts- och skadesammanhang samt i konsumenträttsliga ärenden
- Uppfyllande av försäljarens ansvar för fel som gäller konsumenthandel, samt uppfyllande av produktansvar
- Återkallelse av farliga produkter

EU:s allmänna dataskyddsförordningens sätt att samla in information är antingen ett avtal, samtycke eller rättslig förpliktelse.

Avtal

När en registrerad är part i ett avtal, får hans eller hennes personuppgifter behandlas för att genomföra avtalet. Om en registrerad till exempel beställer produkter från Butik Willa M, får företaget behandla kundens adressuppgifter, så att produkterna kan levereras till adressen.

Samtycke

Kunden kan ge samtycke till direkt marknadsföring (Butik Willa M:s nyhetsbrev per e post) eller kontakt per e-post. Kunden har rätt att vid vilket tillfälle som helst rätt att återkalla samtycket till direkt marknadsföring och nyhetsbrevets beställning, endera genom att vara i kontakt med kundbetjäningen (info@butikwillam.fi).

Genom att delta i lotteri som ordnats av Butik Willa M, samtycker du till att ge dina personuppgifter så att vi kan genomföra lotteriet samt dela ut vinsten. Vi använder inte personuppgifter från lotterier till andra ändamål.

Rättslig förpliktelse

Det rättsliga förpliktelser möjliggör det, att vi kan använda oss av cookies för att samla information (från de som besöker vår webbsida) för att kunna analysera statistik för att kunna förbättra våra produkter och tjänster.

Vi kan använda oss av IP-adresser, enhetsigenkännare eller andra uppgifter som är nödvändiga för att förhindra att våra tjänster används skadligt, eller för att skydda dem, se till att våra användningsvilkor inte missbrukas eller för att känna igen en personuppgiftsincident. Med hjälp av företagsomstrukturering kan vi flytta vald information av affärsmässiga- och strategiska skäl, dock alltid enligt gällande lag.

Lagringstid för uppgifter

Uppgifternas behandlingstider har begränsats och omfattar endast nödvändiga uppgifter för respektive ändamål. Behandlingstiderna och kriterierna för dem förklaras nedan.

- När behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på samtycke slutar vi behandla uppgifterna efter att tillståndet återkallats..
- Kundernas köpinformation lagras i regel i fem års tid.
- Uppgifter som berör köptransaktioner, returnering av varor eller fakturering behandlas som en del av Butik Willa M:s bokföringsmaterial under den tidsperiod som fastställs i bokföringslagen, dvs. i sex års tid fr.o.m. slutet av det kalenderår då bokföringsperioden upphör.
- Uppgifter som anknyter till indrivning lagras i medeltal i fyra års tid efter att indrivningen upphört.
- Uppgifter som är nödvändiga för behandling av feedback- och reklamationsärenden samt uppgifter som berör rättsliga anspråk lagras under den tidsperiod som krävs för behandling av ärendet, som vanligtvis inte överstiger fem år.
- För att bevara vitala intressen, såsom uppgifter om produktåterkallelser, raderas uppgifterna omedelbart efter att återkallelsen genomförts enligt myndigheternas anvisningar.

Personuppgifter tas emot och behandlas av:

- Personuppgifterna behandlas av sådana anställda hos Butik Willa M eller samarbetspartner vilkas arbetsuppgifter förutsätter behandling av dessa uppgifter. Tystnadsplikt gäller de personer som behandlar personuppgifter.
- Till samarbetspartner hör bl.a transportföretag, teknisk support för hemsidan, företag som har hand om nyhetsbrev (Mailchimp). Butik Willa M använder sig bara av trovärdiga samarbetspartners som fyller alla EUs dataskydds krav. Dessa samarbetspartners har inte rätt att använda sig av uppgifterna för eget bruk eller att dela dom vidare.
- Även vissa myndigheter har rätt till information enligt lagen. Sådana myndigheter är t.ex. polis-, tull-, gränskontroll- och skattemyndigheterna.

Du har rätt att annullera ditt samtycke

Du har följande rättigheter gällande uppgifter du gett till Butik Willa M.

- Rätt att få dina personuppgifter flyttade
- Rätt att kontrollera dina egna uppgifter
- Rätt att få en kopia på dina egna uppgifter
- Rätt att ändra samt radera dina uppgifter
- Rätt att förbjuda marknadsföring
- Rätt att begränsa användning av dina uppgifter
- Rätt att göra en klagan till Butik Willa M:s kundbetjäning eller myndigheten om du misstänker att dina rättigheter har kränkts

När behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på ditt givna samtycke kan du när som helst annullera samtycket. Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på samtycke t.ex. när du gett tillstånd till elektronisk direktmarknadsföring.

Om du inte ger ditt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring, och förbjuder direktmarknadsföring per e post, skickar vi dig endast kundrelationskommunikation som är nödvändig för att sköta din kundrelation, eller för att utföra tjänster du prenumererat på eller som riktas till dig.

Rätt att överklaga till överklagningsmyndighet

Ifall du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt EU:s allmänna datasäkerhetsstadga kan du göra en anmälan till övervakningsmyndigheten i den EU-medlemsstat där din stadigvarande adress eller arbetsplats finns, eller där du anser att man brutit mot bestämmelsen. I Finland är myndigheten i fråga dataombudsmannen.

Nödvändig information gällande tjänster som anknyter till en kundrelation 

Nödvändiga uppgifter för leverans av beställningar från nätbutiken är namn, adress, telefonnummer och uppgifter gällande betaltransaktionen.

Samtycke till elektronisk marknadsföring är inte nödvändig information, men utan ditt samtycke kan vi inte leverera nyhetsbrevtjänsten som hör samman med digital direktmarknadsföring.

Dina uppgifter används inte i andra syften

Vi använder inte dina uppgifter till andra ändamål än de som nämns i detta dokument. Ifall nya användningsbehov, som är förenliga med de ursprungliga syften för vilka vi samlat in personuppgifterna, uppstår i ett senare skede informerar vi dig om de nya användningsändamålen samt om därtill förknippade lagstadgade behandlingsgrunder. Vid behov ber vi dig om tillstånd att behandla personuppgifter för nya ändamål.